Kervansaray Yatırım Holding’e Dava Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kervansaray Yatırım Holding’inmalvarlığının azaltılmasının engellenmesini teminen, SBK Holding A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için dava açılmasına karar verdi.
SPK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde devam eden inceleme ve denetimler sonucunda
1) Şirket malvarlığının SPKn’nin 21. maddesi kapsamında azaltılmasının engellenmesini teminen, SBK Holding A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için
dava açılmasına,
2) SPKn md. 92/(1)-(b) hükmü gereğince kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için Kurulumuzca açılacak olan dava gerekçe gösterilerek, SPKn md. 92/1-(a) hükmü çerçevesinde, Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nden Kurulumuzca açılacak olan dava sonuçlanıncaya dek ihalenin ertelenmesinin talep edilmesine, karar verilmiştir.”

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=11&submenuheader=null